Regulamin

PhysioDay > Regulamin

REGULAMIN

“PhysioDay” – Neurofunkcjonalne uwarunkowania skuteczności metod fizjoterapeutycznych

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa prawa i obowiązki uczestników konferencji międzynarodowej “PhysioDay” – Neurofunkcjonalne uwarunkowania skuteczności metod fizjoterapeutycznych, dalej: Wydarzenie, które składać będzie się z Konferencji i warsztatów.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 
  ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP:9540007281, REGON: 272199522, zwana w dalszej części Organizatorem.
 3. Wydarzenie kierowane jest w szczególności do terapeutów, lekarzy, fizjoterapeutów, studentów kierunków medycznych, inżynierów medycznych, którzy:
  • dokonali rejestracji i uiścili opłatę rejestracyjną lub
  • otrzymali imienne zaproszenia od Organizatora.
 4. Wydarzenie będzie miało miejsce w 19.04.2024 r., w miejscu wskazanym w ofercie na stronie Organizatora w formie stacjonarnej, ale również z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące Wydarzenia dostępne są na stronie internetowej, pod adresem: https://physioday.pl/

§2

UCZESTNICTWO

 1. Przewidywana liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób na Konferencję i po 20 osób na warsztaty, przy czym Organizator ma prawo zakończyć rejestrację przy mniejszej lub większej liczbie osób, uwzględniwszy aktualne możliwości organizacyjne. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest podanie danych znajdujących się we właściwym formularzu rejestracyjnym oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej, w stosownej wysokości w terminie określonym 
  w ofercie.
 3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie możliwa będzie jedynie za zgodą Organizatora, w miarę dostępności miejsc.
 4. Informacja o wysokości opłat za uczestnictwo podana jest na stronie oferty Wydarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu.
 6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 7. Rezygnacja z Wydarzenia wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji w formie dokumentowej – listownie na adres Organizatora lub na adres e-mail zapisy@akademiagornoslaska.pl

§3

POSTERY NAUKOWE I PUBLIKACJE

 1. Zgłoszone artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni (70 punktów).
 2. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru referatów przeznaczonych do prezentacji w trakcie konferencji.
 3. Warunkiem opublikowania artykułu jest przygotowanie go zgodnie z wymaganiami edytorskimi oraz uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej oraz przesłanie go do dnia 30.03.2024 r. 
 4. Artykuły należy przesłać na adres email: katarzyna.boduch@akademiagornoslaska.pl
 5. Uczestnicy mogą wystawić swoje postery naukowe. Organizator wybierze 6 najlepszych prac do przedstawienia na ekranie multimedialnym, które spełniają następujące warunki:
  1. wymagania techniczne:
   • Prezentacja multimedialna w projekcie PowerPoint zapisana w wersji jpg.
   • Prezentacja składa się z 6 slajdów.
  2. podstawowe elementy:
   • tytuł w języku polskim, 
   • informacje o autorze / autorach (imię, nazwisko, afiliacja), 
   • krótkie wprowadzenie, cel pracy/problem badawczy, 
   • metodykę badań, 
   • wyniki,
   • wnioski,
   • streszczenie
   • informację o konferencji logotypy- zostanie dodane przez Organizatora  
   • Uczelnia zastrzega, że plakaty, które nie spełniają wymogów nie zostaną opublikowane.
   • Postery naukowe należy przesłać na adres email: katarzyna.boduch@akademiagornoslaska.pl do dnia 30.03.2024 r. 

§4

OPŁATY

 1. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej z ofertą.
 2. Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo, materiały konferencyjne, brunch, lunch, kolacja, certyfikat uczestnictwa.
 3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów dojazdu, opłat parkingowych i ewentualnego zakwaterowania, które Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłana na wskazany adres e-mail. 
 6. Istnieje możliwość otrzymania faktury pro-forma. Prośbę o jej wystawienie należy zgłaszać na adres: zapisy@akademiagornoslaska.pl
 7. W przypadku rezygnacji w terminach podanych w ofercie zostanie odpowiednio Uczestnikowi zwrócona lub obniżona opłata rejestracyjna w całości lub części. W przypadku przekroczenia podanych terminów w ofercie, Organizator zastrzega, że opłata będzie wymagana w całości. Nieodwołanie zgłoszenia lub brak udziału w wydarzeniu nie oznacza rezygnacji z udziału i powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami.
 8. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z wyłącznej winy Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazany przez nich rachunek bankowy. 
 9. W przypadku, gdyby Wydarzenie się nie odbyło lub jego termin został przesunięty, Strony mogą, w drodze wspólnego oświadczenia, ustalić zaliczenie kwoty na kolejny termin lub przeksięgować środki na inne, wybrane przez Uczestnika wydarzenie organizowane przez Organizatora.
 10. Organizator wskazuje, że cena uczestnictwa będzie rosła w stosunku do wcześniejszej [co ile] o kwotę [ilu] złotych, z każdą podwyżką. 
 11. Na okoliczność uiszczenia płatności związanych z Wydarzeniem, podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Przelewy24” na rzecz Użytkowników jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 7792369887, zwana dalej „PayPro”. PayPro realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy. Organem sprawującym nadzór nad PayPro jest Komisja Nadzoru Finansowego. PayPro został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 24/2014. Głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki PayPro S.A., adres do korespondencji: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl
 12. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Uczelni.
 13. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez funkcję przedpłaty powstałej z tej Płatności oraz dla reklamacji Płatności.
 14. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. 
 15. W przypadku zlecenia płatniczego otrzymanego w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem otrzymania zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, ograniczenia funkcjonowania Uczelni lub zamknięcia miejsca Wydarzenia, ze względów epidemiologicznych lub inne regulacje związane z epidemią, które uniemożliwiają realizację umowy, przerwy w dostawie mediów lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne.
 2. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne Uczestników, związane z udziałem w Wydarzeniu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 
 3. Wszelkie wygłaszane przez tezy i poglądy są poglądami osoby je wygłaszającej i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzenia.

§6

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego 
  w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 954-00-07-281, REGON: 272199522.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@akademiagornoslaska.pl lub na adres siedziby Uczelni, 
  z dopiskiem „IOD”.
 3. Pana/Pani dane osobowe są niezbędne do rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu, komunikowania się 
  w celach organizacyjnych oraz udokumentowania jej przebiegu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych;
  • art. 6 ust. 1 lit. b tj.: będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj.:  będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne umożliwieniu AG organizacji Wydarzenia
 6. Dane osobowe, której zbieramy: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane do faktury, które zostaną nam udostępnione w formularzu.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Odbiorcami przekazanych nam danych osobowych będą:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty świadczące dla Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia Wydarzenia, na podstawie stosownych umów o powierzeniu danych osobowych;
  • partnerzy Administratora, na podstawie stosownych umów o powierzeniu danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator informuje, że rejestracja oraz udział w wydarzeniu są jednoznaczne z wyrażeniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§7

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej, dobrowolnej zgody na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystanie, obróbkę, powielenie 
  i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach, wykonanych podczas Wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 
 3. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, między innymi Facebook, Instagram, itp.

§8

REKLAMACJA

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres: reklamacje@akademiagornoslaska.pl
 2. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja jest rozstrzygana przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji. 
 5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozstrzygnięcia.
 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej niniejszego Regulaminu. 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Wydarzenia. 
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzenia i są równoznaczne z zaakceptowaniem ich przez Uczestnika.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Wydarzenia.